6500
Jason White
Jason Blanco
$ 6,500 M.N.
6500
Jason Black
Jason Negro
$ 6,500 M.N.
6500
Jason Red
Jason Rojo
$ 6,500 M.N.
23400
Oleos Small
Oleos Chico
$ 23,400 M.N.
28000
Puntas Redondeadas Small
Puntas Redondeadas Chico
$ 28,000 M.N.
35000
Puntas Redondeadas Medium
Puntas Redondeadas Mediano
$ 35,000 M.N.
43000
Puntas Redondeadas Large
Puntas Redondeadas Grande
$ 43,000 M.N.
29600
Isidro Small
Isidro Chico
$ 29,600 M.N.
37400
Isidro Medium
Isidro Mediano
$ 37,400 M.N.
44400
Isidro Large
Isidro Grande
$ 44,400 M.N.